Lactofol dùng cho cây trồng trên đất nhiều phèn

Dat phen