Hình ảnh thử nghiệm Lactofol trên cánh đồng lúa mì tại Bungari

2013-06-27 23.19.49

2013-06-27 23.18.29