Hiệu quả của việc sử dụng Lactofol đối với nền nông nghiệp Bungari

0218 eco material RZ-br4 - 5 mm bleed_01
Bài viết trên báo nông nghiệp Bungari của Giáo sư VASILEV – Trường Đại học nông nghiệp PLOVDIV Bungari về ” Chứng minh hiệu quả của Lactofol trên cây trồng khi hạn hán ”

0227 eco material RZ-br5 spread-5 mm blled_01
Khắc phục hậu quả của mưa đá trên cây trồng bằng cách sử dụng phân bón lá cao cấp khoáng sinh học Lactofol
20150630_121204

20150630_121111

20150630_121703

20150630_121034

20150630_121019