Báo cáo thử nghiệm tại tỉnh Ninh Bình

BC Phan Lactofol_Nho Quan - Ninh Binh_01

BC Phan Lactofol_Nho Quan - Ninh Binh_02

BC Phan Lactofol_Nho Quan - Ninh Binh_03

BC Phan Lactofol_Nho Quan - Ninh Binh_04

BC Phan Lactofol_Nho Quan - Ninh Binh_05

BC Phan Lactofol_Yen Khanh - Ninh Binh_01

BC Phan Lactofol_Yen Khanh - Ninh Binh_02

BC Phan Lactofol_Yen Khanh - Ninh Binh_03

BC Phan Lactofol_Yen Khanh - Ninh Binh_04

BC Phan Lactofol_Yen Khanh - Ninh Binh_05